‘ภาษีบุหรี่-เหล้า’ ต้องคู่ขนานมาตรการ ‘สกัด-ลดละเลิก’

‘ภาษีบุหรี่-เหล้า’ ต้องคู่ขนานมาตรการ ‘สกัด-ลดละเลิก’

หลังจากกฎหมายสรรพสามิตฉบับใหม่มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 16 กันยายน ที่ผ่านมา ทำให้โครงสร้างอัตราภาษีในกลุ่มสินค้าที่กระทบต่อสุขภาพมีราคาขยับตัวสูงขึ้นทั้งในส่วน “ยาสูบ เบียร์ สุรา”รวมไปถึง “เครื่องดื่มที่มีค่าความหวาน”ซึ่งยังไม่เคยมีการจัดเก็บภาษีก็ได้เริ่มจัดเก็บไปด้วย เพราะรวมอยู่ในกลุ่มสินค้าทำลายสุขภาพเช่นกัน

โครงสร้างอัตราภาษีใหม่ทางกรมสรรพสามิตตั้งเป้าว่าจะมีรายได้เพิ่มขึ้นประมาณ 2% หรือราว 1.2 หมื่นล้านบาท คาดว่าส่วนใหญ่จะมาจากสินค้าสุราและเบียร์ประมาณ 5 พันล้านบาท เครื่องดื่มที่มีค่าความหวาน 2.5 พันล้านบาท บุหรี่ 2.1 พันล้านบาท และรถยนต์ 2.2 พันล้านบาท
สำหรับภาษีรถยนต์ในภาพรวมไม่น่าจะมีผลกระทบมากนักเพราะปรับเพิ่มประมาณ 2% แต่อาจมีผลกระทบในส่วนของรถยนต์นำเข้าเพราะเมื่อใช้ราคาขายปลีกมาเป็นฐานในการคำนวณภาษีทำให้ภาระภาษีเพิ่มขึ้น เช่น รถยนต์นำเข้าที่มีราคา 10 ล้านบาท จะมีภาระภาษีเพิ่มประมาณ 5 แสนบาท ส่วนรถยนต์ที่ผลิตในประเทศที่มีราคาไม่ถึง 1 ล้านบาท ภาระภาษีจะเท่าเดิม
ขณะเดียวกันได้นำเครื่องดื่มที่มีค่าความหวานอยู่ในพิกัดรายการที่ต้องเสียภาษีด้วย ซึ่งจะมีภาระภาษี 0.32-0.90 บาทต่อภาชนะบรรจุ กรณีน้ำผักผลไม้จะมีภาระภาษี 0.06-0.54 บาทต่อภาชนะบรรจุ ส่วนชาเขียว-กาแฟ จะมีภาระภาษี 1.13-2.05 บาทต่อภาชนะบรรจุ เครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ มีภาระภาษีลดลง 0.25-0.36 บาทต่อภาชนะบรรจุ หรือลดลง 2-3% เช่น น้ำอัดลมที่ไม่มีน้ำตาล ส่วนน้ำอัดลมที่มีน้ำตาลภาระภาษีเพิ่ม 0.13-0.50 บาทต่อภาชนะบรรจุ
นอกจากนี้ในส่วนเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เช่น เบียร์ มีภาระภาษีจะเพิ่มขึ้นตั้งแต่ 0.50-2.66 บาทต่อภาชนะบรรจุ โดยเบียร์ราคาแพงมีภาระภาษีลดลง 0.90-2 บาทต่อภาชนะบรรจุ ส่วนสุราขาว ภาระภาษีเพิ่มตั้งแต่ 0.84-3.50 บาทต่อภาชนะบรรจุโดยขึ้นอยู่กับขนาดและดีกรี ส่วนสุรากลั่น มีภาระภาษีเพิ่ม 8-30 บาทต่อภาชนะบรรจุ สุรากลั่นนำเข้ามีภาระภาษีลดลงประมาณ 3-26 บาทต่อภาชนะบรรจุ ส่วนสินค้าไวน์ อาทิ ไวน์นำเข้ามีภาระภาษีเพิ่ม 110 บาทต่อขวด ส่วนไวน์ที่มีราคาต่ำกว่า 1 พันบาทต่อขวด ภาระภาษีลดลง 25 บาทขึ้นไป
ส่วนของบุหรี่ หากราคาถูกมีภาระภาษีเพิ่ม 4-15 บาทต่อซอง ส่วนบุหรี่ราคาแพง หรือมีราคา 60 บาทต่อซองขึ้นไปจะมีภาระภาษีเพิ่ม 2-14 บาทต่อซอง ขณะที่ยาเส้นไม่ว่าพันธุ์พื้นเมืองหรือไม่ใช่จะเสียภาษีเท่ากันหมด เพราะเป็นสินค้าทำลายสุขภาพ. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thaihealth

admin